Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau
Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.
1.
2. Pardavėjas (UAB Coinshop Įmonės kodas:  305575463)  pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie
Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2
.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas
elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis
taisyklėmis.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos
remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
3.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti,
ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima
dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).